PDF
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Sobota, 07 Listopad 2009 18:56
list
Pokud pracujeme se skute?nmi p??inami, je ptakticky jedno, jak se nemoc projevuje. D?leit je pro ns jej po?tek a vazby, dky kterm se tato nemoc u vs projevuje. Zajm vs tedy, ?eho veho se metodou RU a regres m?ete zbavit? Zda prv? vae problmy a nemoci jsou ty, se ktermi si tyto metody porad?

Co lze Metodou RU ?i regres ?eit?

Vechny fyzick symptomy maj skute?nou p??inu v psychice, to je takzvan psychosomatika. Vchodn medicna s n pracuje odedvna, zpadn ji za?ala uznvat a v posledn dob?. Stav psychiky tedy p?mo ovliv?uje v zdravotn stav. Vechny nemoci, ale i zran?n, maj sv?j p?vod v mylen a emocch. Tm, e odstranme skute?n p??iny vaich pot (nev?dom psychick traumata), dojde k uvoln?n vazeb, kter tyto pocity p?eneli do sou?asnosti a to se za?ne p?mo projevovat na vaem zdravotnm stavu. Je lhostejn, jak dvno nebo nedvno k p??inn udlosti dolo, zda si ji pamatujete ?i nikoli. A? u dolo k ?emukoliv, tuto zt? vy?eme pln?. P?itom dojde k uv?dom?n, pochopen, poznn souvislost, k proz?en

Na co konkrtn? se tedy d zam??it terapie?

psychick poruchy, fobie, strachy, deprese, anorexie, bulimie, r?zn alergie, migrny, sexuln pote, zvislosti, bolesti, funk?n poruchy, ale i b?n a chronick nemoci, ?i rakovinu nebo zlomeninu ruky

S klienty ?em ztrty blzkho ?lov?ka (nebo i zv?tka), partnersk problmy, sebevraedn sklony, pocity vyho?en, neschopnost ot?hotn?t, apd. Znsiln?n znamen pro ob?? velmi ?asto vnou psychickou jmu (p?edevm kdy se jedn o dt?, ?i znsiln?n p?buznm) a p?i terapii se zbavte VECH nep?jemnch pocit? s takovmto zitkem spojench, p?estane vs to zat?ovat.

Stejn? tak pat? mezi ?ast problmy mezilidsk vztahy. Mnoho lid si vy?t, e n?komu n?co zp?sobili (p?i autonehod?, ?i svm jednnm). Jin zas nemohou n?co odpustit a neustle si tak zavaj pocity ho?kosti (nap?klad kdy d?ti nechaj matku v domov? d?chodc?, nebo vs n?kdo podvede nebo okrade). Vechno to jsou pomysln balvany, kter si sebou nosme a p?i terapii se jich zbavte nadobro (jakkoliv vm to te? p?ipad nemon).

Mohu ale pomoci i umrajcmu v p?prav? na smrt tzv. v?dom umrn, kdy vysv?tlm klientovi, k ?emu p?i smrti dochz a pomohu mu vy?eit psychickou zt?, kterou by si jinak nesl s sebou.

Pomoc specilnch technik je mon pracovat i s ?lov?kem v kmatu, ?i neschopnm komunikovat. Tak jsem u n?kolikrt ?eil tzv. posedlost duchy, a? u ?lov?ka, nebo msta. V b?n medicn? jsou takto postien lid ?asto diagnostikovn jako schizofrenici.

Jednodue ?e?eno, terapie se d postavit na jakmkoliv nep?jemnm pocitu, kter provte. Cokoliv vm vad, lze na tom pracovat, pochopit odkud pocit pochz a odstranit ho. Nep?jemn pocity p?ichzej jako prvn varovn, abychom se na danou v?c zam??ili a vy?eili jsme ji. Pokud jim nev?nujeme pozornost, ?i je potla?ujeme, za?nou o sob? dvat v?d?t d?razn?ji a ?asto se poslze projevuj i fyzicky, jako n?jak bolest, nemoc, ?i nep?jemn zitek.

Clem terapie je t ?astn ivot Tady a Te?. Jakkoliv to m?e znt neuv??iteln?, vech nep?jemnch pocit? se m?ete zbavit a i na prvn pohled ne?eiteln situace najednou m?ete proplout s lehkost a bez zavhn, protoe uvidte nov monosti, kter jste si d?ve neuv?domovali. N??eho se vzdt znamen otev?t se n??emu novmu. Vzdte se nep?jemnch pocit?, aby mohli p?ijt ty p?jemn?

 

anketa

U jste n?kdy byli na regresi ?i metod? RU?

(184 votes)

32%
12%
38%
5%
4%
2%
7%
nahrvm