PDF
Napsal uživatel Martin Ma?aska   
Sobota, 07 Listopad 2009 12:56
153-4O regresn terapii koluje mnoho mt? a zavd?jcch informac. Mnoho lid m obavy z toho, e by m?li za?t otevrat svou minulost. Strach z toho co tam naleznou, e si tm p?it a neunesou to. Jedn se skute?n? jen o mty. P?i skute?n regresi se naopak zbavujete sv zt?e. Nehledte star traumata, ale vynte na sv?tlo p??iny nemoc a bolest, kter vs prv? te? trp. A dky tomu se jich nadobro zbavujete. Po sprvn? proveden regresi m?ete ltat.

Hlubinn regresn terapie je roz?en a lty prov??en metoda (princip byl znm nap?klad ji ve starm Egypt?), pracujc s podv?domm a vyuvajc zkladn funkce mysli, tzv. asociativn pam?ti. Dky tomu m?eme najt p?vodn udlosti, ve kterch vznikly nep?jemn pocity ?i stavy, kter v sou?asnosti provte. Na zklad? tohoto uv?dom?n se zru vazby, kter tyto pocity p?enely skrze podv?dom do sou?asnosti. Tato metoda potvrzuje, e due, t?lo a nae psychika se nalzaj v tom nejum vztahu (psychosomatika) a dky tomu m?eme ?eit jakkoliv fyzick ?i psychick problm.

vysv?tlen pojm?:

regrese = ?zen vzpomnn, kdy se klient pod vedenm terapeuta vrac do minulosti, vybavuje si potla?en vzpomnky a tak se vyrovnv s minulmi traumaty a negativnmi zkuenostmi. Je zkladem mnoha psychoterapeutickch technik, kter jejho potencilu ve v?t ?i men m?e sp?n? vyuvaj. Je znma mezi mnoha domorodmi kulturami, stejn? jako v technicky vysp?lm sv?t?. Vyvoln podv?domch vzpomnek se dosahuje mnoha zp?soby, od amanskch ritul?, p?es hypnzu, prci s t?lem (nap?. kineziologie) a po voln asociace (nap?. psychoanalza).

trauma = jakkoliv pocitov? nep?jemn zitek proit od tto chvle do jakkoliv vzdlen minulosti. Toto trauma je pak skrze asociace podv?dom? vyvolvno a op?tovn? provno v sou?asnosti.

A?koliv se mnoho lid obv, e otev?en starch ran je to posledn, co by v tuto chvli cht?li podstoupit, jet? nikdy se mi nestalo, e by klient neodeel s sm?vem na tv?i. ?astokrte jsem slyel argumenty: "No j mm u te? tolik starost a to si mm k tomu zat?ovat ivot n??m dalm z minulosti?" Skute?nost je ale takov, e p?i terapii se sice ?asto dozvte traumata, kterch jste si do t doby nebyli v?domi, ale zrove? se jich zbavte a p?estanou pro vs bt nep?jemnou vzpomnkou. A zrove? s tm zmiz i vechny vae starosti se sou?asnmi problmy, kter ale ve skute?nosti pochzeli z tto jedn nep?jemn udlosti v minulosti (podv?dom o n v?d?lo celou dobu a ?erpalo z n). Po terapii tak lid odchzej rozz?en, ve tv?i je vid?t uvoln?n a sv pocity vyjad?uj slovy: "Ctm se jak kdybych ze zad shodil balvan." ?i "Takhle lehce jsem se snad jet? nectil."

Regresn terapie a minul ivoty

?asto se stv, e si klient p?i terapii za?ne vybavovat udlosti, kter o?ividn? v tomto ivot? neproil. Tyto udlosti, a? u je vnmme jako fakt nebo vymylen p?b?hy nam mozkem, maj p?i zpracovn jednozna?n terapeutick efekt. Klientovi se ulev a zbavuje se pot, kv?li kterm terapii podstoupil.

C. G. Jung pojmenoval tyto p?b?hy jako archetypy osobnosti vrozen kadmu ?lov?ku a uloen v nev?dom. Stru?n? ?e?eno, archetyp je ablona, dle kter nae mysl vytv? p?b?h. Pokud je tedy n?komu bli ozna?en termn "archetyp", ne "minul ivot", m?e ho pouvat, na terapii to nem dn vliv.

Tak je dobr si uv?domit, e regrese je pouze nstroj ur?en k tomu, aby vs minulost a nep?jemn pocity p?estaly zat?ovat a ovliv?ovat vae provn p?tomnosti. Prob?hne mnoho terapeutickch sezen, kdy se dn neuv??iteln p?b?hy neodehrvaj, ?e se pouze zitky, kter si klient pamatuje v?dom?, a p?esto je tam stejn terapeutick efekt a klient se svch pot zbav.

Z toho vyplv, e je jedno zda v??te nebo nev??te na dui, reinkarnaci ?i p?edchoz ivoty. Pro terapii to nem dn vznam. B?hem n vlastn? jen popisujete pocity a udlosti, kter vm v tu chvli p?ichzej. D se to p?irovnat ke snu, kde vlastn? tak ?asto provte v?ci, kter se nestaly. Pokud jste materialista, nechte hodnoocen a za?azen svch proitk? a do chvle, kdy si je projdete na vlastn k?i.

Jak terapie probh?

Hlubinn regresn terapie vyuv pro vyvoln zasunutch vzpomnek pocity, kter jednotliv zitky propojuj. Pracuje se zcela p?i v?dom, klient m ve pod kontrolou a m?e kdykoliv p?estat. Terapeut m roli pr?vodce, nehodnot provan situace, ani klienta nijak nep?esv?d?uje. Klient b?hem terapie sed, m zav?en o?i a jeho jedin kol je popisovat terapeutovi sv vzpomnky ?i pocity, kter se mu vybavuj. Terapeut klienta navd na d?leit seky a provede klienta takovmi udlostmi, kter jsou nutn pro zbaven se vech nep?jemnch pocit?. Jakkoliv jednodue to vypad, efekt na klient?v ivot je obrovsk.

Jak dlouho to trv?

Dlka jednoho sezen m?e bt od cca 1,5 hodiny a cca 4 hodiny. B?hem tto doby se provede mnoho regres vdy zam??ench na problm se kterm klient p?iel a jednotliv situace se zpracovvaj. To zda bude nutn v terapii pokra?ovat a uskute?nit vce sezen se ned dop?edu ur?it. Zvis to na povaze problmu, kolik toho chcete ?eit a tak na tom zda tento problm je propojen s mnoha dalmi nep?jemnmi pocity a tm i situacemi, kter je nutn otev?t. ?asto se ale konkrtn v?c, se kterou p?ijdete, poda? vy?eit ji p?i prvnm ?i druhm sezen.

Osobn? doporu?uji kadmu klientovi, abychom pracovali nejprve s metodou RU. ?asto se pot uke, e dn regrese ji nen pot?eba a p?itom se odstran i spousta dalch pot.

 

Komentáře a dotazy k produktu 

 
0 # dotazPetra 2016-02-13 09:47
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

anketa

U jste n?kdy byli na regresi ?i metod? RU?

(184 votes)

32%
12%
38%
5%
4%
2%
7%
nahrvm